vanaf 1/10/2016 is de betaling van loon in cash principieel verboden

Even in herinnering brengen : vanaf 1/10/2016 is de betaling van loon in cash, dus van hand tot hand, principieel verboden.
De uitbetaling van het loon dient dan te gebeuren door overschrijving op een bank- of postrekening, een postassignatie of circulaire cheque.
Het loon kan enkel nog cash worden uitbetaald indien dit voorzien is in een sectorale cao of impliciet akkoord of gebruik in uw sector.

Bij koninklijk besluit is voorzien in een procedure tot vaststelling en bekendmaking van een dergelijk akkoord of gebruik.

Tot 30/9/16 kan een akkoord of gebruik in de sector worden meegedeeld aan het bevoegde Paritair Comité door één van de leden. Indien het betreffende akkoord of gebruik wordt betwist of opgezegd, wordt dit bekendgemaakt op de Website van de FOD WASO ( Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

Vanaf 2 maanden na deze bekendmaking is de uitbetaling van loon van hand tot hand niet meer toegestaan.

Uiterlijk tegen 1/4/2017 moet elke procedure tot vaststelling van een sectoraal akkoord of gebruik zijn afgerond. Lopende een procedure is cash betaling mogelijk.

Indien het akkoord of gebruik niet wordt betwist of verworpen blijft binnen de sector de betaling in cash mogelijk.

Elk akkoord/gebruik kan wel op elk ogenblik worden opgezegd.

Een bestaand sectoraal akkoord of gebruik zal eveneens worden bekendgemaakt op de website van de FOD WASO.

Wanneer in uw sector de betaling in cash verder toegelaten is, niet vergeten telkens een kwitantie voor ontvangst te laten ondertekenen bij betaling. Immers noch een loonfiche, noch een RSZ aangifte of betaling van bedrijfsvoorheffing wordt in de rechtspraak aanvaard als bewijs van betaling van het nettoloon.

En de sanctie in geval van betwisting, is zwaar : Elk loon uitbetaald in strijd met de wettelijke voorschriften, of het nu verboden cash of ontbreken van kwitantie is, wordt geacht niet te zijn uitbetaald. Tegenbewijs blijft mogelijk maar is moeilijk te leveren.

Dus :

Check vanaf 1/10/16 of er binnen uw sector (pc) een cao, akkoord of gebruik is die de uitbetaling van hand tot hand verder toelaten.
•Indien dit het geval is : zorg steeds voor een ondertekende kwitantie.
•Indien dit niet het geval is : loon enkel nog giraal uitbetalen.

Monique Verbraecken

 


Copyright © 2016 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.