Ondanks het feit dat de Overheid administratieve vereenvoudigingen nastreeft stellen wij vast dat de Europese Wetgeving opnieuw een belangrijke bijkomende verplichting creëert voor al diegenen die werken met vennootschappen.

Als laatste “sluitstuk” van de Witwaswetgeving is ex lege beslist dat iedereen kennis moet hebben van de belangrijkste fysieke personen die achter een vennootschap (ook een VZW, ook een stichting, ook een trust, ook een maatschap) staan.

Daartoe wordt een publiek register gecreëerd, UBO afgekort (afkorting van Ultimate Beneficial Owner – vrije vertaling: uiteindelijk economisch begunstigde), zodat iedereen kan weten wie de belangrijkste fysieke begunstigde is van de baten van een vennootschap.

U vindt hier een kort kernachtig geformuleerd overzicht van feitelijkheden die u sowieso dient te vervullen uiterlijk vóór 30 september 2019 en dewelke wel degelijk een bijzondere impact kunnen hebben.

 

 1. Waarover handelt dit?

Als sluitstuk van de Europese Witwaswetgeving is er een nieuw publiek register gecreëerd met de naam UBO (afkorting van Ultimate Beneficial Owner) waarbij voor elke Belgische vennootschap, trust, maatschap, etc. de noodzaak wordt ingevoerd om haar belangrijkste fysieke achtergrondfiguur kenbaar te maken.

Dit dient te geschieden uiterlijk vóór 30 september 2019.

Het desbetreffende register is principieel voor iedereen toegankelijk.

 

 1. Wettelijke basis
 •  Vierde Europese witwasrichtlijn
 • Wet 18/09/2017
 • Werkingsmodaliteiten van UBO-register K.B. 14/08/2018 – in werking sinds 31/10/2018

 

 1. Doelstelling

Het UBO-register heeft tot doel toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijk begunstigde van in België opgerichte vennootschappen, trusts, stichtingen, VZW’s, etc.

Zogenaamde “informatieplichtige” is de vennootschap zelve dewelke dient aan te duiden wie haar “uiteindelijk begunstigde” is.

Het kan handelen om een rechtstreekse uiteindelijk begunstigde (fysiek persoon) of een onrechtstreekse uiteindelijk begunstigde (een juridisch entiteit).

 

 1. Aangewende criteria zijn opmerkelijk

A.

Uiteindelijk begunstigde die moet kenbaar gemaakt worden is (ten algemene titel) elke natuurlijke persoon die hetzij 25 % van de stemrechten, hetzij 25 % van de aandelen, hetzij 25 % van het kapitaal aanhoudt.

B.

Ook elke fysieke persoon of elke vennootschap die in een andere vennootschap hetzij 25 % van de stemrechten, hetzij 25 % van de aandelen, hetzij 25 % van het kapitaal aanhoudt waardoor men controle over een vennootschap verwerft is verplicht tot aangifte.

C.

Bijzonder opmerkelijk: voor elke vennootschap moet er een Ultimate Benefincial Owner worden aangeduid, is er niemand die voldoet aan de voormelde criteria dan zal in het UBO-register moeten worden opgenomen:

de natuurlijke perso(o)n(en) die behoort/behoren tot hoger leidinggevend personeel”.

Opmerking: zeer specifieke regels zijn voorzien om te berekenen wanneer een onderliggende vennootschap geacht wordt hetzij een gewone controlerende meerderheid, hetzij een gewogen belang te hebben en als dusdanig informatieplichtige te zijn.

 

 1. Hoe moet dit allemaal praktisch gebeuren?

Aangifte dient uitsluitend te geschieden via het elektronisch platform MyMinFin (website www.finances.belgium.be/nl/ (tabblad e-services, UBO-register)). U behoeft de beveiligende authentificatiemethode goedgekeurd door de FOD Financiën of elektronische identiteitskaart.

Naast een volledige identificatie van de uiteindelijk begunstigden, moeten ook nog verschillende andere gegevens worden meegedeeld. 

Bij vennootschappen b.v. moet o.m. ook de “omvang van het uiteindelijke belang” in de vennootschap worden meegedeeld. 

De af te punten lijst van de meegedeelde gegevens vindt men in regel in artikel 3 § 1 (voor vennootschappen), artikel 3 § 2 (voor VZW’s en stichtingen) en artikel 4 (voor trust, fiducie of gelijkaardige entiteiten van het K.B., enkel alleen voor vennootschappen betreft het 15 verschillende informatieve elementen waarbij ook het onderliggende stavingstuk moet worden meegedeeld, b.v. een aandeelhoudersovereenkomst of b.v. een kopie van een aandeelhoudersregister.

Indien vennootschappen aandelen aanhouden in een andere vennootschap moet ook de berekening van zogenaamde gewogen percentages van de aandelen of stemrecht van de informatieplichtige worden kenbaar gemaakt samen met de datum waarop de uiteindelijk begunstigde informatieplichtige is geworden.

Dit kan praktische problemen stellen bij bv. oude aandelen op naam die geconvergeerd zijn.

Wie dient dit uiteindelijk fysiek te verrichten?

Er zijn drie mogelijkheden: ofwel de wettelijke vertegenwoordiger van de rechtspersoon (bestuurder – zaakvoerder), ofwel kan een intern mandaat aan een ander persoon van de informatieplichtige worden verstrekt, zogenaamde role management administration, dan wel kan een extern formeel mandaat hetwelk aan bv. een advocaat of een accountant wordt verleend.

 

 1. Actualisatieplicht

Informatie over de UBO die is opgenomen in het UBO-register moet adequaat, nauwkeurig en actueel zijn.

Elke wijziging aan informatie die er in is vervat moet binnen de maand worden meegedeeld.

Als er een wijziging is in uw aandelenverhoudingen mag u deze mededeling dus niet vergeten.

Bovendien moet de juistheid van de informatie in het UBO-register jaarlijks worden bevestigd door de informatieplichtige.

 

 1. Sancties

Bij niet-naleving van voormelde verplichting (het weze herhaald vóór 30 september 2019) is de informatieplichtige (eventueel vennootschap) onderworpen aan een strafrechtelijke administratieve boete gaande van minimum 250,00 EUR tot maximum 50.000,00 EUR.

Joris Mattijs

 


Copyright © 2018 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden.
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

 • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB