Begin 2019 voert de Vlaamse overheid nieuwe regelgeving in voor studentenverhuur.

Naar aanleiding van de hervormingen binnen de reguliere woninghuur, heeft de Vlaamse overheid voor het eerst ook oog gehad voor de specifieke situatie van verhuring aan studenten. Er werd dan ook een afzonderlijk bijzonder regime uitgewerkt onder titel 3 van het Vlaams Huurdecreet.

Tot op heden valt studentenhuisvesting onder het gemene (federale) huurrecht. Dit ondanks het feit dat deze vorm van huur een erg specifieke context en bijhorende noden heeft. Een gebrek aan degelijke regulering leidde vaak tot misbruik langs weerszijden, waarbij vooral de studenten zich in een kwetsbare positie bevonden. Het doel van de Vlaamse overheid is dan ok eerst en vooral om studenten een minimale vorm van bescherming te garanderen via dwingende rechtsregels.

Deze bijdrage is dan ook een must read voor zowel verhuurder, als student.

 

Waar moet u nu op letten?

 1. Het is verboden om een clausule op te nemen die stilzwijgende verlenging toestaat. Een student zal dus steeds uitdrukkelijk zijn huurovereenkomst moeten verlengen.
   
 2. Het wordt aangeraden om elk academiejaar een nieuwe huurovereenkomst af te sluiten ook al verandert de student niet. De verhuurder mag hierbij echter geen hogere huurprijs vragen dan de oorspronkelijke, originele huurprijs plus indexatie.
   
 3. Men mag maximaal een huurwaarborg van 2 maanden vragen, welke dient te worden gestort op een geïndividualiseerde rekening op naam van de student. Een waarborg in cash wordt ten strengste verboden. Let wel: een huurwaarborg is niet verplicht, doch valt ten zeerste aan te raden.
   
 4. Onderverhuring en overdracht van huur zijn in principe niet toegestaan, tenzij men hiervan schriftelijk afwijkt. Wanneer de student echter een stage of uitwisselingsprogramma aanvat, zal de verhuurder de onderverhuring of overdracht van huur enkel om gegronde redenen kunnen weigeren.
   
 5. De student kan zijn huurovereenkomst onder de volgende voorwaarden beëindigen:

a) Een schriftelijke overeenkomst en omstandige plaatsbeschrijving bij aanvang zijn verplicht.

b) Wanneer de student de overeenkomst beëindigt meer dan 3 maanden voor de inwerkingtreding hiervan, is hij hiervoor geen vergoeding verschuldigd;

c) Dit is echter wel het geval, indien hij de overeenkomst beëindigt minder dan 2 maanden voor de inwerkingtreding ervan. De student zal dan gehouden zijn tot een opzegvergoeding van 2 maanden huur.

d) Wanneer de student zijn studies beëindigt, zal hij een opzeg van 2 maanden dienen uit te doen. Een bijkomende opzegvergoeding is niet verschuldigd.

e) Bij overlijden van de student, zal de huurovereenkomst automatisch ontbonden worden 1 maand na diens overlijden. Wanneer de persoon overlijdt die instaat voor het onderhoud van de student, kan een opzeg gegeven worden van 2 maanden.

 

Het gemene huurrecht van de federale overheid blijft verder van toepassing voor de topics waarvoor er geen specifieke regeling is uitgewerkt door de Vlaamse overheid, zoals bijvoorbeeld de verdeling van de herstellingskosten.

Voormelde regels zijn van toepassing op studenten, welke geen hoofdverblijfplaats vestigen op hun kot én op afgestudeerden of schoolverlaters die zich in de wachtperiode bevinden.

Teneinde de verhuring voor het academiejaar 2018-2019 niet in het gedrang te brengen, treden deze bepalingen pas in werking begin 2019.

Toch is het zowel voor de verhuurder, als voor de huurder aangewezen om uw huurovereenkomst nu al grondig te laten screenen, zodat de nodige aanpassingen tegen het volgende academiejaar kunnen worden opgenomen en onaangename verrassingen in de toekomst worden vermeden.

Peter Moerman en Eline Smits

 


Copyright © 2018 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden.
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

 • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB