De economische impact van Covid19 en van de door de overheid genomen maatregelen ter bestrijding van Covid19 is enorm. Vele ondernemingen zijn genoodzaakt hun activiteiten te staken, bijvoorbeeld omdat zij niet in de mogelijkheid waren de door de overheid opgelegde veiligheidsmaatregelen na te leven, omdat de afnemers van hun diensten niet langer konden openblijven, omdat hun leveranciers geen goederen meer konden aanleveren, etc.

Langzamerhand treden exit-maatregelen in werking, doch de kans is reëel dat de impact van huidige Covid19- malaise nog enige tijd voor uw onderneming voelbaar is.

Deze onvoorzienbare gebeurtenissen hebben dan ook mogelijks tot gevolg dat de continuïteit van uw onderneming bedreigd wordt, doordat u in een situatie komt van tijdelijke liquiditeitsproblemen. Mogelijks hoeft dit echter niet het einde van uw onderneming te betekenen, mocht u enige tijd worden gegund om bijvoorbeeld een nieuw businessplan op te stellen en u te herpositioneren op te markt, mocht u over enige tijd beschikken om bepaalde (onroerende) activa ten gelde te maken om hieruit uw schuldeisers te voldoen,… en dit zowel in het belang van uw onderneming als van al haar schuldeisers.

De individuele schuldeisers van uw onderneming, die per definitie in hun eigen belang handelen, zullen echter weinig bereidwillig zijn om u deze tijd te verstrekken. Ongeduldige schuldeisers gaan vaak over tot dagvaarding, hetgeen aanleiding geeft tot (verstek)vonnissen en uitvoeringskosten die hoog kunnen oplopen. Een dreigend faillissement loert om de hoek.

De wetgever heeft echter een mogelijkheid voorzien voor ondernemingen wiens continuïteit bedreigd is, om een specifieke procedure op te starten die tijdelijke bescherming biedt tegen schuldeisers. Deze procedure, die vroeger gekend was als de WCO- procedure (wet continuïteit onderneming) werd in het kader van het nieuwe insolventierecht gedoopt tot de “procedure Gerechtelijke Reorganisatie”. De regelgeving hieromtrent is sindsdien terug te vinden in Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht.

Een onderneming die getroffen wordt door liquiditeitsproblemen, kan een procedure Gerechtelijke Reorganisatie aanvragen teneinde haar continuïteit te vrijwaren. Deze procedure kan drie doelstellingen hebben, te weten (1) het bereiken van een minnelijk akkoord met minstens twee schuldeisers, (2) het bereiken van een collectief akkoord met alle schuldeisers of (3) het overdragen van het geheel of een deel van de onderneming onder gerechtelijk gezag.

Teneinde deze doelstellingen te behalen en daartoe een zogenaamd “reorganisatieplan” op te stellen, zal de rechtbank aan de onderneming een periode van opschorting toekennen. Gedurende deze periode kan het faillissement van de onderneming niet worden uitgesproken, en is het in principe evenmin mogelijk dat schuldeisers de tenuitvoerlegging van hun vordering nastreven. Dit biedt aan de onderneming in moeilijkheden de nodige ademruimte om een herstelplan uit te werken.  

Doel van deze procedure is dan ook het behoud van de continuïteit van de onderneming, en het vermijden van het faillissement. In het kader daarvan kan in het reorganisatieplan zelfs gevraagd worden aan de schuldeisers van de onderneming om bepaalde kwijtscheldingen te verrichten (kwijtscheldingen die kunnen oplopen tot 80% van de hoofdsom en de aanhorigheden), en om bepaalde betalingsuitstellen te verlenen over een periode van vijf jaar. Indien dit reorganisatieplan door de vereiste meerderheden van schuldeisers wordt aanvaard, zal dit bovendien bindend zijn voor alle schuldeisers.

Belangrijk hierbij te melden is dat ingevolge het verruimde ondernemingsbegrip de wetgeving m.b.t. de procedure Gerechtelijke Reorganisatie een zeer ruim toepassingsgebied kent. Zo staat deze procedure open niet alleen voor “klassieke” ondernemingen - rechtspersonen, doch ook voor natuurlijke personen die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen, voor VZW’s maatschappen etc.

De wet omschrijft zeer strikt de te volgen procedure bij het aanvragen en het uitvoeren van de procedure Gerechtelijke Reorganisatie. Het niet naleven van de wettelijk voorgeschreven spelregels kan leiden tot de onontvankelijkheid van de procedure. Het is dan ook van uiterst groot belang hier correct mee om te springen.

Ons kantoor onderzoekt dan ook graag samen met u de mogelijkheden om de continuïteit van uw onderneming veilig te stellen door het opstarten van een procedure Gerechtelijke Reorganisatie. Ons kantoor heeft reeds diverse procedures Gerechtelijke Reorganisatie van meet af aan begeleid: van bij het voorbereiden van het in te dienen dossier teneinde toegelaten te worden tot de procedure, tot het uitwerken van een reorganisatieplan dat de nodige draging vindt bij de schuldeisers van uw onderneming zodat dit ook de nodige kans op slagen heeft.

Mocht u verdere vragen hebben, kan u ons kantoor dan ook steeds contacteren.

 

Rebecca CAEBERGS 

 

 


Copyright © 2020 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden.
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB