Wie huwt in België zonder een expliciete keuze te maken inzake huwelijksstelsel, is gehuwd volgens het wettelijk stelsel van “scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten”. In het wettelijk stelsel heeft elke echtgenoot eigen activa en passiva, en bestaat er ook tussen de echtgenoten een huwgemeenschap waarin zich eveneens schulden en goederen zullen bevinden.

Er bestaan echter een aantal alternatieve (optionele) huwelijksstelsels waarvoor men kan kiezen door voorafgaand aan het burgerlijk huwelijk bij notariële akte een huwelijkscontract te bedingen. Zulk een keuze of wijziging van huwelijksstelsel kan ook tijdens het huwelijk geschieden bij akkoord tussen de echtgenoten. Sinds de wetswijziging van 2007 is deze procedure sterk vereenvoudigd. De meest gekende alternatieve huwelijksstelsels zijn het stelsel van “zuivere scheiding van goederen” en dit van “algehele gemeenschap”. Er zijn evenwel nog andere mogelijkheden waarvoor de (toekomstige) echtgenoten kunnen kiezen, m.n. een aantal “correcties” op het huwelijksstelsel, waarmee tegemoet kan worden gekomen aan de specifieke situaties en verzuchtingen van de echtelieden. Afhankelijk van het huwelijksstelsel gelden er andere regels, wat des te meer aanleiding geeft tot een weloverwogen keuze van de echtgenoten. Een gespecialiseerd advocaat kan hierover meer informatie en advies geven.

Beroepsvennootschappen


Het komt wel eens voor dat één van de echtgenoten tijdens het huwelijk kiest, voornamelijk om fiscale redenen, om een beroepsvennootschap op te richten. Ook kan het zijn dat beide echtgenoten gezamenlijk de stap zetten om een vennootschap op te richten. Bij huwelijksproblemen is logischerwijze het lot van de vennootschap aanleiding tot vele bezorgdheden. Juristen moeten dan vaststellen dat de oplossingen in twee totaal gescheiden rechtsdomeinen moeten worden gezocht: enerzijds het vennootschapsrecht, anderzijds het huwelijksvermogensrecht. Vaak vergeet men dat ook tijdens het huwelijk een aantal maatregelen kunnen worden genomen, welke we kort overlopen in deze nieuwsbrief. Tijdens het huwelijk – vennootschaprechtelijke geschillenregeling Wanneer de huwelijksproblemen de kop opduiken en de echtelieden nog niet gescheiden zijn kunnen er op vlak van het vennootschapsrecht een aantal maatregelen worden genomen. We overlopen er enkele, welke stelselmatig ingrijpender worden.

A. In eerste instantie kan er getracht worden om de geschillen die rijzen te regelen via de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen alwaar een aantal knopen kunnen worden doorgehakt. Wanneer beide echtgenoten elk voor 50% aandeelhouder zijn zal dit vaak geen uitkomst bieden. Bovendien is de vraag wie stemrechten kan uitoefenen afhankelijk van het soort van aandelen (op naam - aan toonder – gedematerialiseerd).

B. Een andere maatregel welke kan worden genomen is de aanstelling van een sekwester, die bij hoogdringendheid bewarende maatregelen kan nemen. Hiervoor is een voorafgaande machtiging van de Rechtbank vereist.

C. Desgevallend kan er worden geopteerd voor een voorlopig bewindvoerder welke het ganse beleid van de vennootschap zal waarnemen. Nadeel hiervan is dat in principe de respectievelijke zaakvoerders-bestuurders voorlopig geen zeggenschap zullen krijgen en dat hier een grote kost aan verbonden is. Zulk een aanstelling wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en bovendien loopt men het risico dat eventuele krediet verstrekkers hun krediet zullen opzeggen. Een alternatief hiervoor kan worden geboden door, op initiatief van 20% van de aandeelhouders de Raad van Bestuur bijeen te roepen en een nieuwe “bestuurder ad hoc” aan te stellen, welke belast is met dezelfde werkzaamheden en bevoegdheden als een voorlopig bewindvoerder welke door een Rechtbank wordt aangesteld.

D. Als men vreest dat de andere partner activa vervreemdt uit de vennootschap heeft iedere vennoot het individueel controlerecht waarbij men met een accountant ter plaatse kan gaan op het adres van de zetel van de vennootschap en aldaar alle stukken kan inzien betreffende de financiële toestand van de vennootschap. Bij weigering kan desgevallend de Rechtbank worden verzocht om machtiging te verlenen.

E. Bovendien kan elkeen met 1% van de aandelen – of zelfs elkeen die een belang kan aantonen – verzoeken om een deskundigenonderzoek ter analyse van de boekhouding en onderliggende stukken.

F. Bovendien voorziet het Wetboek van vennootschappen inzake de NV en BVBA een specifieke geschillenregeling met de mogelijkheid om een procedure te voeren tot gedwongen uittreding of uitsluiting. Belangrijk is dat men niet steeds een FOUT moet bewijzen, wel dat de samenwerking binnen de vennootschap niet meer mogelijk is. De Rechtbank zal dan een deskundige aanstellen om de waarde van de aandelen te bepalen en reeds tijdens het huwelijk kan één van de partners dan gehouden zijn de andere partner “uit te kopen”. Het is belangrijk te weten dat een aantal vennootschapsrechtelijke acties welke kunnen worden genomen tijdens het huwelijk naar aanleiding van huwelijksperikelen niet langer kunnen worden gevorderd nà de echtscheiding, in de fase van de vereffening en verdeling van de huwgemeenschap. In die latere fase zal men zich tot de aangestelde boedelnotaris dienen te richten welke in als een ‘eerste rechter’ zal optreden inzake de onverdeeldheden welke er tussen de echtgenoten bestaan. In een volgende editie bespreken we de vergoedingen en verrekeningen in het kader van de vereffening en verdeling van de huwgemeenschap, zowel in het wettelijk stelsel als in het stelsel van zuivere scheiding van goederen. Voor verdere toelichting en advies op maat kan u uiteraard steeds terecht op ons kantoor.

 


Copyright © 2011 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden.
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.


 
<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB