1. Wanneer u zelf schuldeiser is en een beslag lastens uw schuldenaar wenst

A. Bewarend beslag

Als u sommen van derden dient te ontvangen en u wenst het volledige procedureverloop niet af te wachten kan u in sommige situaties voorafgaandelijk bewarend beslag leggen. Dit geeft de zekerheid dat uw schuldenaar zich hangende de procedure niet kan / mag verarmen door bijvoorbeeld verkoop van zijn eigendom.

Een dergelijke procedure is wel kostelijk omdat er voorafgaandelijk de eigenlijke procedure een aparte procedure moet worden opgestart voor de beslagrechter en omdat de gerechtsdeurwaarder moet worden ingeschakeld ter betekening. De meest voorkomend bewarende beslagen worden gelegd op hetzij een onroerend goed (perceel grond of een woning) hetzij op roerende goederen (bv. materialen eigendom van een firma of meubelen, auto’s eigendom van de schuldenaar enz.). De mogelijkheid tot het leggen van bewarend beslag is voorzien wanneer u als schuldeiser nog geen titel kan voorleggen op basis waarvan kan worden uitgevoerd lastens uw schuldenaar. Om bewarend beslag te leggen dient u steeds over een beschikking tot toelating van het leggen van bewarend beslag te beschikken vanwege de Beslagrechter die bevoegd is in het arrondissement waar beslag dient gelegd te worden. De Beslagrechter wordt gevat bij verzoekschrift en dient zijn oordeel te vellen binnen de 8 dagen na neerlegging van dit verzoekschrift. Essentiële voorwaarden opdat een vraag tot toelating tot het leggen van bewarend beslag positief zou kunnen worden beantwoord zijn:

  • U moet beschikken over een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering lastens de schuldenaar.
  • Er moeten gegronde redenen van vrees voor insolvabiliteit in hoofde van de schuldenaar worden aangetoond.
  • In het verzoekschrift dient eveneens duidelijk te worden vermeld welk het bedrag is op basis waarvan bewarend beslag zal gelegd worden en waarop (welke goederen) u bewarend beslag wenst te leggen.


Van zodra u toelating heeft ontvangen van de Beslagrechter om bewarend beslag te leggen, kan met deze beschikking de bevoegde gerechtsdeurwaarder worden gevat teneinde het bewarend beslag te leggen. Het gevolg van een bewarend beslag is dat de schuldenaar de in beslag genomen goederen niet meer kan vervreemden. Houd er wel rekening mee dat een bewarend beslag geen nuttig gevolg heeft indien uw schuldenaar nadien in faling wordt verklaard. Van zodra u na het leggen van bewarend beslag beschikt over een uitvoerbare titel (definitief vonnis) kan dit beslag door de gerechtsdeurwaarder worden omgezet in een uitvoerend beslag (verkoop ten uwen nutte). Specifiek: pandbeslag Een vrij geregeld voorkomende vorm van bewarend beslag is het pandbeslag dat meer specifiek wordt gelegd in het kader van huurder – verhuurder problemen. Het pandbeslag is een specifieke regeling van bewarend beslag op roerend goed en uitsluitend toepasselijk inzake de huur van huizen en inzake landpachten. De eigenaar verhuurder heeft hier geen toelating nodig van de Beslagrechter om bewarend beslag te leggen wegens vervallen huur- of pachtgelden. Urgentie is ook hier weliswaar vereist. Het volstaat dat de eigenaar verhuurder aan de huurder schuldenaar een bevel tot betaling laat betekenen. Eén dag daarna kunnen zij beslag doen leggen op de goederen die zich in het gehuurde goed bevinden of, in het geval van landpacht, op de vruchten die zich op de gehuurde gronden bevinden.

B. Uitvoerend beslag

Wanneer u evenwel reeds in het bezit bent van een uitvoerbare titel, dit is bijvoorbeeld een vonnis waartegen geen hoger beroep of verzet meer mogelijk is, een arrest waartegen geen Cassatieberoep meer mogelijk is, een notariële akte, … kan onmiddellijk worden overgegaan tot het leggen van uitvoerend beslag. De meest voorkomende vormen van uitvoerend beslag zijn het uitvoerend beslag hetzij op onroerende goederen hetzij op roerende goederen. De opdracht tot uitvoerend beslag dient gemotiveerd te worden gegeven aan een gerechtsdeurwaarder die alsdan zal zorgen voor de betekening van het bevel tot betalen en bij gebreke aan betaling van verdere inbeslagname, aanplakking, ophaling van de roerende goederen in geval van uitvoerend beslag op roerende goederen en verkoop. Een gevolg van het uitvoerend beslag is dat de schuldenaar nog slechts tijdelijk in het bezit blijft van de beslagen goederen waarna de gerechtsdeurwaarder de goederen ophaalt en verkoopt. De beslagene mag over de beslagen goederen ook niet meer beschikken dan met toelating van de beslagleggende schuldeisers. De beslagene die toch over in beslag genomen goederen beschikt kan daarvoor strafrechtelijk worden vervolgd.

C. Beslag onder derden (kan zowel bewarend als uitvoerend beslag zijn)

De algemene regels met betrekking tot bewarend beslag en uitvoerend beslag gelden ook hier doch deze vorm van beslag onderscheidt zich door het feit dat beslag wordt gelegd niet rechtstreeks op goederen van de respectievelijke schuldenaar doch bij een derde die op het ogenblik van de inbeslagname zich in de hoedanigheid moet bevinden van schuldenaar van uw schuldenaar. Een derde beslagene is bijvoorbeeld een firma die niet betwiste facturen dient te betalen aan de firma die uw schuldenaar is. Ook dit beslag heeft als gevolg dat over de goederen niet meer mag beschikt worden. De derde beslagene mag de in beslag genomen sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag dus niet meer uit handen geven. De derde beslagene moet binnen de 15 dagen na derdenbeslag zijn verklaring van derdenbeslagene doen bij een ter per post aangetekende brief aan de beslaglegger of de optredende gerechtsdeurwaarder en aan de schuldenaar tegen wie het beslag is geschied. Deze verklaring moet alle dienstige gegevens vermelden voor de vaststelling van de rechten van partijen.

2. Wanneer u schuldenaar is en lastens u beslag wordt betekend.

Wanneer beslag wordt gelegd op goederen van u kan u zich als schuldenaar verzetten tegen de verkoop van in beslag genomen goederen. Zulks dient evenwel te gebeuren bij dagvaardingsexploot en uiteraard voor de respectievelijke verkoopsdatum. Dit verzet dient omstandig gemotiveerd te zijn en kan worden ingesteld wegens bijvoorbeeld ongeldigheid van beslag of bijvoorbeeld indien het beslag werd gelegd voor foutieve bedragen. Indien er effectief geen enkele reden tot verzet mogelijk is en terecht beslag werd gelegd bestaat de enige mogelijkheid erin als schuldenaar om hetzij tot effectieve betaling over te gaan hetzij afbetalingsfaciliteiten te vragen waarbij u alsdan uiteraard volledig afhangt van de goodwill van de opdrachtgevende schuldeiser en zijn gerechtsdeurwaarder om al dan niet akkoord te gaan met deze afbetalingsfaciliteiten.

3. Wanneer u noch schuldenaar noch schuldeiser bent en ten onrechte op uw goederen beslag wordt gelegd:

Het is mogelijk dat u betrokken wordt in een beslagprocedure daar waar u noch de oorspronkelijke schuldeiser noch de oorspronkelijke schuldenaar bent meer bepaald wanneer beslag wordt gelegd op goederen die uw eigendom zijn. De met het beslag gelaste gerechtsdeurwaarder is immers gerechtigd om beslag te leggen op alle roerende goederen die zich in de domicilie van de schuldenaar bevinden. Zo zullen bijvoorbeeld in het geval van samenwonende de goederen die de woning stofferen geacht worden aan de concubinerende in onverdeeldheid toe te behoren wanneer het eigendomsrecht niet duidelijk vaststaat. Degene die eigenaar is op het ogenblik van het beslag en geen schuldenaar is van de beslaglegger kan zich tegen het gelegde beslag op de goederen die zijn / haar eigendom zijn verzetten. Zulks dient te gebeuren bij dagvaarding in revindicatie. Deze revindicatieprocedure dient derhalve gevoerd en ook bekostigd te worden door diegene die beweert eigenaar te zijn van de in beslag genomen goederen zonder dat hij of zij schuldenaar is van de beslaglegger. Samen met dit dagvaardingsexploot dienen alle bewijsstukken van eigendom zoals bijvoorbeeld facturen of andere bewijzen van verkrijging van de in beslag genomen goederen te worden voorgebracht. Voor verdere nadere specificatie en toelichting en concrete behandeling van uw vragen staan wij uiteraard ter uwer beschikking.

 


Copyright © 2006 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden.
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB