Teneinde een antwoord te bieden op deze vragen, zullen wij hierna bondig de principes met betrekking tot het beslag in strafzaken overlopen.

1. Wat is eigenlijk een beslag in strafzaken?

Het Hof van Cassatie definieert het beslag in strafzaken als volgt: Het beslag in strafzaken is een voorlopige dwangmaatregel waardoor de bevoegde overheid, krachtens de wet en naar aanleiding van een misdrijf, een zaak onttrekt aan het vrije beschikkingsrecht van de eigenaar of de bezitter en, met het oog op de waarheidsvinding, de verbeurdverklaring, de teruggave of ter beveiliging van de civielrechtelijke belangen, haar, in de regel, onder zich neemt.

2. Wie kan beslag leggen?

Grosso modo kunnen twee instanties onderscheiden worden, namelijk: In geval van een opsporingsonderzoek wordt beslag gelegd in opdracht van of door de Procureur des Konings. In de hypothese van een betrapping op heterdaad kunnen daartoe in beginsel dwangmaatregelen gebruikt worden, waarbij een huiszoeking doorgaans de meest nuttige dwangmaatregel zal zijn. Buiten de hypothese van heterdaad is beslag door of in opdracht van de Procureur des Konings in beginsel slechts mogelijk voor zover daartoe geen dwangmaatregelen nodig zijn. ( Indien de huiszoeking evenwel met toestemming plaatsvindt, is er geen sprake van een dwangmaatregel waardoor beslag alsnog mogelijk is. ) In het geval van een gerechtelijk onderzoek kan de Onderzoeksrechter, of ingevolge delegatie een officier van de gerechtelijk politie, beslag leggen. Dwangmaatregelen zijn alsdan mogelijk, evident onder naleving van de geldende formaliteiten.

3. Wat is het doel van een inbeslagneming?

Onder verwijzing naar de definitie voormeld gebeurt een inbeslagneming steeds naar aanleiding van een misdrijf.
Principieel kunnen vier mogelijke doelstellingen onderscheiden worden.

1. Met het oog op de waarheidsvinding. Artikel 35 juncto artikel 89 Sv. bepaalt dat de Procureur des Konings of de Onderzoeksrechter beslag kan leggen op “alles wat kan dienen om de waarheid aan het licht te brengen”.

2. Met het oog op de verbeurdverklaring (d.i. een beslissing uitgesproken door de feitenrechter die een eigendomsoverdracht van het beslagen goed naar het patrimonium van de Staat tot gevolg heeft. De verbeurdverklaring kan zowel verplicht als facultatief zijn.)

De zaken die voor verbeurdverklaring in aanmerking komen zijn:

  • a. de zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken of die welke gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf (op voorwaarde dat deze voorwerpen eigendom zijn van de veroordeelde)
  • b. de zaken die uit het misdrijf voortkomen
  • c. de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan gesteld zijn en op de inkomsten uit de belegde voordelen

3. Met het oog op de teruggave aan de rechtmatige eigenaar of de bezitter of
4. Ter vrijwaring van de civielrechtelijke belangen

 

4. Gevolgen van het beslag?


De inbeslagneming is een voorlopige dwangmaatregel. Deze onderzoeksmaatregel heeft tot gevolg dat de eigenaar, ofschoon hij eigenaar blijft, niet langer vrijelijk over het goed zal kunnen beschikken; het goed zal dus bijvoorbeeld niet vervreemd kunnen worden. (Het moet trouwens opgemerkt worden dat artikel 507 S.W. de beslagene en allen die voorwerpen waarop tegen hem beslag is gedaan, in zijn belang bedrieglijk vernietigen of wegmaken strafbaar stelt.)

 


Copyright © 2011 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

 

 

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB